Podstawy organizacyjne realizacji programu

 

   Programem ochrony zasobów genetycznych bydła białogrzbietego mogą być objęte zwierzęta wytypowane na podstawie oceny fenotypu przez pracownika Podmiotu prowadzącego księgę dla bydła rasy białogrzbietej. Do udziału w programie będą mogły być zakwalifikowane krowy, które:

 • są wpisane do księgi lub spełniające wymogi wpisu do księgi,
 • są poddane ocenie wartości użytkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • charakteryzują się umaszczeniem i cechami budowy zgodnymi ze wzorcem rasy określonym w programie ochrony,
 • pochodzą po matce wpisanej do księgi tej rasy i ojcu zakwalifikowanym do udziału w programie lub odznaczają się potwierdzoną badaniami odrębnością genetyczną.

Zaleca się, aby pierwsze zacielenie miało miejsce w wieku 14-16 miesięcy. Nie będą przyjmowane do programu krowy kryte wcześniej niż w wieku 13 miesięcy.
Podmiot prowadzący księgę dla bydła białogrzbietego będzie typował zwierzęta do udziału w programie.
Kwalifikacji stad i zwierząt do udziału w programie będzie dokonywał, po zaopiniowaniu przez Grupą Roboczą ds. ochrony zasobów genetycznych bydła, podmiot koordynujący realizację programu, na podstawie wniosku hodowcy, zgodnie z obowiązującą procedurą IZ PIB.
Wykazy krów zakwalifikowanych do udziału w programie będą przekazywane do prowadzącego księgę oraz podmiotu upoważnionego do prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła. Program realizowany będzie wspólnie przez:

 • hodowcę - właściciela stada bydła białogrzbietego,
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - podmiot prowadzący księgę dla bydła rasy białogrzbietej,
 • Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy koordynujący działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich,
 • Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka - podmiot prowadzący ocenę wartości użytkowej.

Zasady wzajemnej współpracy zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy tymi podmiotami.
Zasady uczestnictwa hodowców w programie ochrony będzie określać umowa zawarta pomiędzy hodowcą - właścicielem stada a podmiotem koordynującym działania w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich.
Realizacja programu zgodnie z założeniami uwarunkowana będzie możliwościami zapewnienie środków finansowych na:

 • częściowe pokrycie kosztów utrzymania zwierząt w stadach uczestniczących w programie;
 • częściowe pokrycie kosztów odchowu buhajków oraz przeprowadzania badań pod kątem przydatności nasienia do rozpłodu i konserwacji;
 • pokrycie kosztów gromadzenia i przechowywania oraz wykorzystania materiału biologicznego;
 • prowadzenie badań naukowych dotyczących charakterystyki populacji, dystansu genetycznego, badań markerów genetycznych oraz polimorfizmu białek mleka;
 • pokrycie kosztów zakupu wytypowanych zwierząt do stad objętych programem ochrony oraz wykupu materiału hodowlanego zagrożonego likwidacją, w przypadku wystąpienia takiej konieczności;
 • pokrycie kosztów prowadzenia promocji rasy.

Podmioty zaangażowane w realizację programu będą zabiegały o uzyskanie środków finansowych na jego realizację z programów rolnośrodowiskowych, ze środków budżetowych przeznaczonych na dotacje przedmiotowe dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa, projektów badawczych placówek naukowych oraz ze źródeł pozarządowych.
W celu rozwoju hodowli białogrzbietów realizatorzy programu prowadzić będą działania w kierunku promocji unikalnych walorów tego bydła oraz jego przydatności do pielęgnacji krajobrazu na obszarach chronionych, a także propagowanie jego chowu, przede wszystkim w gospodarstwach, w których produkcja oparta jest na rolnictwie proekologicznym, w gospodarstwach agroturystycznych oraz na obszarach chronionego krajobrazu, gdzie mamy do czynienia z rozwojem turystyki.

 

 

Aktualności | Historia rasy | Program rasy | Dokumenty | Kontakt
Copyright © 2012-2019 bialogrzbiety.up.lublin.pl (NL)